Algemene voorwaarden

van Trouw Buitengewoon

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespreker Marijke Kunkeler van Trouw Buitengewoon.

2. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Marijke Kunkeler: de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Trouw Buitengewoon, die zorgdraagt voor de (trouw)ceremonie;
• cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Marijke Kunkeler van Trouw Buitengewoon een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
• overeenkomst: elke aanbieding van Marijke Kunkeler van Trouw Buitengewoon, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Marijke Kunkeler van
  Trouw Buitengewoon en door deze laatste aanvaard;
• diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Marijke Kunkeler van Trouw Buitengewoon en cliënt verrichte werkzaamheden door Marijke Kunkeler van
  Trouw Buitengewoon;

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en Trouw Buitengewoon komt tot stand na bevestiging van ontvangst van de door cliënt voor akkoord getekende offerte door Trouw Buitengewoon en door betaling van 50% van het totale bedrag van de overeenkomst (exclusief onkosten) door cliënt. Na ontvangst van deze betaling legt Trouw Buitengewoon de trouwdatum definitief vast in de agenda.

4. Honorering en betaling

De door Trouw Buitengewoon gedane prijsopgave is inclusief BTW, exclusief reis- en verblijfkosten en de kosten ten behoeve van de eendaagse benoeming in een trouwgemeente. De kosten voor deze eendaagse benoeming betaalt cliënt rechtstreeks aan de gemeente. Na een overeenkomst te zijn aangegaan, stuurt Trouw Buitengewoon aan cliënt een factuur toe. Van het totaalbedrag dient cliënt 50% te betalen binnen 14 dagen na de datum van overeenkomst, op de door Trouw Buitengewoon aangegeven bankrekening.
Trouw Buitengewoon reserveert na deze aanbetaling definitief de datum in de agenda. De resterende 50% dient twee weken voor de huwelijksdatum aan Trouw Buitengewoon te worden voldaan op de door Trouw Buitengewoon aangewezen bankrekening. Cliënt ontvangt daarvoor een factuur. Voor reis- en verblijfkosten ontvangt cliënt een separate factuur zodra de hoogte van deze kosten inzichtelijk is. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Cliënt is aan Trouw Buitengewoon alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Trouw Buitengewoon opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Trouw Buitengewoon de vordering aan derden uit handen geeft.

5. Ongeval/ziekte Trouw Buitengewoon, calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Trouw Buitengewoon haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht, zoals staking, transportproblemen, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal door Trouw Buitengewoon uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

6. Aansprakelijkheid

Trouw Buitengewoon is niet aansprakelijk voor enige schade, die voor cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Trouw Buitengewoon verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Trouw Buitengewoon. In dit laatste geval zal de door Trouw Buitengewoon te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Trouw Buitengewoon en cliënt (inclusief BTW).

7. Klachten

Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door Trouw Buitengewoon dienen door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.
Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van Trouw Buitengewoon dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan Trouw Buitengewoon kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Trouw Buitengewoon ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

8. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Trouw Buitengewoon de volgende kosten in rekening:
• Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
• Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
De annulering dient schriftelijk te worden gedaan, per aangetekende brief. Aantoonbaar zwaarwegende redenen kunnen pleiten voor gedeeltelijke of volledige kwijtschelding.

9. Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:
• wanneer de trouwlocatie wordt verplaatst en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
• Trouw Buitengewoon geen volledige betaling van cliënt heeft ontvangen. Dit ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting, voortkomende uit de met Trouw Buitengewoon gesloten overeenkomst;
• bij overlijden van de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Trouw Buitengewoon

10. Geheimhouding

Trouw Buitengewoon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

11. Geschillen

Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin Trouw Buitengewoon haar zetel heeft.
Voor overeenkomsten gesloten met Trouw Buitengewoon is het Nederlands recht van toepassing.